Diagnostyka anemii

Porady
anemia_naszelazo

Niedokrwistość inaczej zwana anemią jest stanem chorobowym, w którym dochodzi do:

  • zmniejszenia liczby erytrocytów (RBC) – krwinki czerwone
  • obniżenia poziomu hemoglobiny we krwi krążącej (Hb) – odpowiedzialna za transport tlenu. Nadaje krwinkom ich barwę
  • obniżenia hematokrytu (Ht) – wskaźnik oznaczający stosunek objętości erytrocytów do objętości krwi
    w porównaniu do przyjętych norm dla danego wieku rozwojowego. W wyniku czego nie dochodzi do prawidłowego utlenowania tkanek naszego organizmu.

Najczęstszą postacią anemii jest anemia z niedoboru żelaza (niedokrwistość syderopeniczna lub niedobarwliwa), która stanowi ok. 80% wszystkich anemii. Niedobór żelaza może być spowodowany zbyt dużą jego utratą, zwiększonym zapotrzebowaniem, zbyt małym dostarczaniem tego mikroelementu lub upośledzonym jego wchłaniania.

O rozpoznaniu anemii decydują badania laboratoryjne. Przeprowadza się podstawową diagnostykę morfologii krwi i oznaczenie poziomu żelaza w surowicy. Warto pamiętać, iż poziom żelaza oznacza się rano na czczo, gdyż jego stężenie zmienia się w ciągu dnia. Morfologia krwi obwodowej dostarcza informacji na temat krwinek czerwonych, krwinek białych i płytek krwi. Interpretując wyniki bierzemy pod uwagę ilość erytrocytów (kobiety 4,2-5,4 mln/mm3, mężczyźni 4,6-6,2 mln/mm3), stężenie hemoglobiny (kobiety 11,5-16 g/dl, mężczyźni 14-16 g/dl) oraz wartość hematokrytu (kobiety 38-47%, mężczyźni 40-54%). Obniżenie tych parametrów poniżej normy wskazuje na anemię.

Pod uwagę brana jest też objętość krwinki czerwonej (MCV), która wskazuje czy mamy do czynienia z niedokrwistością mikrocytarną (MCV < 80 fl), normocytarną (MCV 80-100 fl) czy makrocytarną (MCV > 100 fl). Kolejnym ważnym parametrem jest MCHC, który określa nam średnie stężenie hemoglobiny w krwinkach czerwonych i pozwala na stwierdzenie czy mamy do czynienia z niedokrwistością normobarwliwą, niedobarwliwą lub nadbarwliwą. Wartość referencyjna MCHC wynosi 32-36 g/dl lub 4,9-5,5 mmol/l. Dodatkowo przy anemiach z niedoboru żelaza lub ogólnie do oceny gospodarki żelazowej bierze się pod uwagę takie parametry jak stężenie żelaza (kobiety 60-160 µg/dl, mężczyźni 60-180 µg/dl ), stężenie transferyny (Tf), całkowitą zdolność wiązania żelaza (TIBC) oraz utajoną zdolność wiązania żelaza (UIBC).

Warto pamiętać, iż bardzo ważny jest szczegółowy wywiad z pacjentem, który może pomóc w ustaleniu początku niedokrwistości, w poszukiwaniu jej przyczyn oraz wyborze dodatkowych badań, które tę przyczynę pozwolą zdiagnozować.

Powrót 24.07.2017 15:15